Artikeln är ursprungligen publicerad i nittonde Månväven

Komplett komplementära

Vi föds med förmågan att utveckla både cirkulär och linjär kraft, både tanke och känsla. Hur vi utvecklar dessa krafter är avhängigt av vilken kultur vi lever i och hur vår uppväxtfamilj ser ut. De fyra krafterna ger oss näring, syre, värme och vätska samt möjlighet att lära oss att möta och använda deras kraft.

Cirkulär och linjär kraft

Den cirkulära kraften hjälper oss att se helheter och att ha ett cirkulärt tidsperspektiv. Den linjära kraften hjälper oss att fokusera, linjen skapar riktning samtidigt som den hjälper oss att särskilja, separera och sortera. Båda dessa krafter behöver samverka men vi lever i en kultur som alltid prioriterar den linjära kraften. Hanteringen av coronavaccinet är ett typexempel på vad som händer när samhällsbeslut fattas utan att det görs en cirkulär bedömning. Ur ett smalt linjärt perspektiv gynnas Sverige om alla svenska vaccineras och ju mer vaccin vi har i förråden desto säkrare tror vi oss vara. Tar man in ett cirkulärt perspektiv står det klart att risken för mutationer av viruset ökar markant när vissa grupper vaccineras och andra inte. Hade både ett cirkulärt och linjärt perspektiv beaktats och man även då haft egennyttan som utgångspunkt hade man istället börjat vaccinera de mest utsatta i hela världen.
Det här innebär inte att den linjära kraften är undermåligt, tvärtom. Det var med den linjära kraftens hjälp vi en gång för länge sen lärde oss att tända och använda eld.
Forskning är till sin natur linjär, där måste man fokusera på en mindre del för att förstå den. Ett exempel är Elaine Inghams forskning på ekosystemen under jorden. Hon, och andra med henne, visar att vi skulle kunna få större och näringsrikare skördar, som dessutom skulle binda enorma mängder koldioxid, om vi använde andra odlingsmetoder än det konventionella kemikaliejordbruket. För att dra nytta av den forskningen behöver den förstås tillämpas. För att den ska börja tillämpas i stor skala behöver beslutsfattare och utbildningsinstitutioner anta ett cirkulärt perspektiv och inte stanna vid att inte kunna se skogen för alla träd. Ser man bara träd istället för en skog så missar man alla andra växter och alla djur som hör skogen till.

yggdrasilNVflat2
Kosmos/cirkeln är helt förbunden med världsträdet/linjen.
Bildmontage Nauð Vanarot

Det är i grund och botten den cirkulära kraften vi syftar på när vi talar om kvinnligt och den linjära när vi talar om manligt. Moder Jordsamfundet är grundat i Vanaätten vars tradition är att kvinna och man möts jämlikt, jämbördigt och jämställt. Kvinnligt och manligt är kulturellt laddade begrepp, fyllda av patriarkala fördomar och förgivettaganden, medan cirkulär och linjär kraft är neutrala och bättre speglar deras faktiska innehåll.
Den linjära kraften symboliseras av världsträdet som binder samman nedan och ovan medan den cirkulära kraften är hela den kosmiska cykeln.

De fyra krafterna

När vi arbetar rituellt ber vi jordens kraft ge oss styrka och stadga, luftens kraft ge oss tankeklarhet och färdförmåga, vi ber eldens kraft tillföra passion och inspiration samt vattnets kraft ge oss flöde och rening.
Jorden är det element vi går och står på och vår egen fysiska kropp. Jorden är vår föda och vi föds in i jorden, in i vår kropp, ur jorden, ur vår moders kropp.
Jorden är myllan, den goda matjorden och det är ur jorden den fuktiga doftande mossan växer. Jorden är Modern som när och föder oss och det är i naturen, i allt som växer, som hon manifesterar sin skönhet. Jorden är också det element vi återvänder till när detta liv avslutas.
Att arbeta med jordens kraft är att lära sig släppa taget om gamla tanke- och förhållningssätt för att ge plats åt ny växt. Det är också att arbeta med den fysiska kroppen och hur man när och föder sig i detta jordeliv, med pengar, bostad och arbete samt med hur man förhåller sig till jorden/naturen och till det som växer och lever här tillsammans med oss. Det är med hjälp av jordens kraft som våra tankar och idéer manifesteras, tar konkret form och blir synliga både för oss själva och andra. Här omvandlar vi vår kreativa energi till skapande handling.

Luften är Allmoderns andedräkt, atmosfären som omger jorden. Luft är den snabbaste av krafterna och är förbunden med medvetande och tanke. Luften är, precis som tanken, snabb och rörlig, den förändrar det som är och söker nya vägar. Luften rör sig fritt, tränger in genom dörrspringor och nyckelhål för att i nästa stund ruska om trädets krona. Att arbeta med luftens kraft är att medvetandegöra sig själv, lyfta upp i ljuset, skärskåda, utvärdera och bedöma. Det är också att lära sig fokusera, att ge den mentala kraften en riktning. Luften och tanken förändrar det som är och söker nya vägar.

Elden är värme och hetta. Elden är solen. Här i norden heter hon Sunna och är den gudomliga gnistan som inspirerar oss. Elden är också den glödgande magman i jordens innandöme. Varken solen eller magman kan vi närma oss helskinnade eftersom deras hetta är enorm. Så är också elden de intensiva, utåtriktade känslornas kraft. Att arbeta med eldens kraft är att arbeta med sin känslo- och viljekraft. Att lära oss använda elden så den värmer och föder oss, håller oss levande men se till att den inte okontrollerat flammar över och bränner upp oss.

Vatten är vårt första element, urhavet, ur vilket vi föds. Både vi djur, växter och jorden själv består till större delen av vatten. Vi behöver ett konstant tillflöde av vatten för att kunna leva. Jorden är till stor del täckt av hav, sjöar och vattendrag. Nere i urberget och under jordytan flödar vatten. Vi möter vatten som ett stilla vårregn, som Frejas och våra egna tårar men också som stormande hav och dånande vattenfall. Om elden är den gudomliga gnistan så är vatten den kärlek som tillåter själen att ta emot den gudomliga gnistan.
Att arbeta med vattnets kraft är att lära sig att lita till och använda sin intuition. Det är att utveckla sin inkännande, empatiska förmåga både gentemot sig själv och andra. Vatten är de inåtriktade känslornas kraft och förmåga att känna kärlek. Att arbeta med vattnets kraft är också att till medveten nivå lyfta fram och använda sina minnen, att minnas, inte bara sina egna erfarenheter utan också sina kroppsminnen på gen- och cellnivå. I dessa minnen finns hela vår historia, ända från urtidens urhav, bevarade

kraftcirkel%20MV19

Det här ser enkelt ut. Logiskt, linjärt och tydligt. Det är logiskt men med en logik som går bortom det linjära tänkandet. Naturen är inte linjär utan bygger på en mängd komplexa samband, kors och tvärs, i cirklar och spiraler. Det räcker med att vrida på krafthjulet så mitten på varje kvadrant är riktad mot respektive väderstreck och axlarna pekar på de fyra månhelgerna för att inse att det inte är enkelt och linjärt.
För inte så länge sedan fick vi lära os att utvecklingen från människoapa till människa gick i en linje. Idag vet vi att även den utvecklingen var mer komplex. “Människans evolution var inte en rak linje, utan vi kommer från en evolutionär buske med massvis av grenar åt olika håll. Normen har varit att olika människoarter levt sida vid sida. Så sent som för 40 tusen år sedan fanns till exempel inte bara den moderna människan utan också neandertalare och denisovaner.”(SVT vetenskap 2/12-21)
Ett annat exempel är hur vår hjärna styr resten av kroppen.

hj%C3%A4rnhalvor
Bild Erika Persson

Ser man helheten blir det allt annat än tydligt.

Sammanvävt

Innan vi människor skapade logik och vetenskap visste vi troligtvis hur sammanlänkat allt var. Med vetenskapens inträde delade vi in allt i små linjära bitar. Gammal kunskap, som att jorden snurrar runt solen, försvann och viskvinnorna brändes på bål.
Den moderna vetenskap har öppnat upp för en vidare syn eftersom moderna metoder och instrument har gjort det möjligt för oss att återupptäcka det vi en gång tog för givet. Nu vet vi att träden samarbetar med varandra, att andra djur än människan leker, kan tänka, kommunicera och använda redskap. Miljö- och klimathot har med all tydlighet visat hur intrikata sambanden i naturen är.

Jord, luft, eld och vatten är naturkrafter som vävs samman i många komplexa konstellationer, bland annat beroende på var i mån- och solhjulet vi befinner oss. Det innebär att krafterna alltid bär sin grundkraft men att olika delar av den kraften accentueras samt att deras samverkan med varandra omformas beroende på hjulens rörelser.

Dessutom behöver vi ta i beaktande att när vi firar vintersolstånd här firas sommarsolståndet på det södra halvklotet och när vi har soluppgång här är det solnedgång för många andra.

karta%20MV19Klar
På de traditionella världskartorna är landmassornas storlekar förvrängda, t ex ser det centralt placerade Europa rätt stort ut. Dessutom är alltid det norra halvklotet överst.
Denna karta är en variant av Peters projection där landmassorna visas i den storlek de faktiskt har i relation till varandra. Eftersom över anses finare än under har jag valt att vända på den automatiska tanken att det rika norra halvklotet har ett högre värde än det fattiga södra.

Och hela tiden snurrar månen runt jorden, ibland nära oss, ibland längre bort. Hon drar ­jordens vatten, starkt eller svagt beroende på var hon befinner sig. Till skillnad från solhjulet som är i olika faser beroende på var på jordklotet man befinner sig så är månen alltid i samma fas. Vi firar fullmåne samma dag som maorierna på Aotearoa och zulufolket i Sydafrika. Det innebär att eldens och vattnets kraft är förstärkt samtidigt överallt.

Det är när vi tillsammans i cirkeln skapar helande ritualer som vi väljer, medvetet eller omedvetet, i vilken grad den cirkulära och linjära kraften, såväl som känsla och tanke, samverkar. Det är i skapandet vi kan ta hänsyn till var i de olika hjulen vi befinner oss och hur det formar de fyra krafterna. Ju mer tålamod och kunskap vi har när vi skapar en ritual ju kraftfullare blir ritualen. Men jordmånen till kraft är cirkeldeltagarnas förmåga att lyssna på varandra, att stötta varandra. Utan varsam samverkan hjälper inte all kunskap i världen, det är tillsammans vi vandrar i skönhet.