Artikeln är ursprungligen publicerad i Månväven

Litteraturtips: The Goddesses and Gods of Old Europe. Myths and Cult Images

av Elisabet Vanarot (numera Nauð Vanarot)

Marija Gimbutas
University of California Press 1982

Professor Gimbutas bok Goddesses and Gods of Old Europe. Myths and Cult Images är en viktig bok eftersom Gimbutas, på vetenskaplig grund visar, de tidiga matrilinjära kulturernas existens i östra Europa. Den har kommit att bli en grundbok för alla som är intresserade av feminism och social förändring med anknytning till Gudinnan.
Marija Gimbutas (MG) bryter ett arkeologiskt tabu i denna bok - hon inte bara beskriver utan hon försöker också tolka och rekonstruera den period som boken omfattar, 6 500 – 3 000 före västerländsk tidräkning (fvt). Arkeomytolog kom hon därför att kallas av vissa. Boken är ett pionjärarbete och som sådan naturligtvis kontroversiell. Ändå är det Gimbutas forskning många som skriver om förhistoria - historia - framtid utgår från.
Eftersom den är ett vetenskapligt verk finns det tydliga tabeller och kartor där tidsperioder och vilka områden som avses samt exakt utmärkt var de 3 000 utgrävningarna MG baserar sin forskning på ligger. “Old Europe” är den term som används för att beteckna Europa före den indoeuropeiska kulturen. Gamla Europas civilisation var matrilinjär (släktskap räknas på moderns sida). Att den byggde på fredlig samexistens är en av de slutsatser MG drar med anledning av att till skillnad från utgrävningar från bronsåldern, när den indoeuropeiska kulturen tagit över, så finns det inga vapen i några av de 3 000 utgrävningar som gjorts i området och som avser denna period.

MG visar tydligt att östra Europa hade utvecklat en civilisation lång tidigare än civilisationerna i Grekland och Mellanöstern. Gamla Europas civilisation hade utvecklat jordbruk och djurskötsel samt olika tekniker, bl a förmågan att bearbeta guld samt tillverka keramik, enkla skrivtecken och en tydlig social struktur. Dock är syftet med boken att beskriva Gamla Europas andliga uttryck, så fokus i både bild och text ligger på andliga figurer, rituella föremål, kultplatser och rituella/andliga symboler. MG menar att de mytiska avbildningarna berättar om människornas relation till och uppfattning om kosmos, deras relation till naturen och hur kvinnliga och manliga roller kompletterade varandra.

Boken är indelad i 10 avsnitt där MG tar upp olika aspekter av bl a masker, rituella dräkter och kultplatser. De två längsta avsnitten “Mistresses of Waters: The Bird and Snake Goddess” och “The Great Goddess of Life, Death and Regeneration” beskriver också hur den paleolitiska Stora Modern kom att omvandlas till en fruktbärande Moder Jord i och med att samlar- och jägarkulturer övergick till att bli jordbrukare. Dessutom tar MG, i det sistnämnda avsnittet, upp hur gamla gudinnor som Hekate överlever genom att omvandlas för att passa in i senare tids patriarkala panteoner.
Måhända att MG:s slutsatser är mer långtgående än vad materialet i sig visar. Dock innehåller boken mer än 400 bilder i form av foton och teckningar av olika föremål funna vid utgrävningarna. För mig framstår materialet som gediget och de slutsatser hon drar som ganska självklara. I mångt och mycket tycker jag MG:s slutsatser samstämmer med antropologisk forskning av så kallade primitiva kulturer i andra delar av världen. Om vi nu har en skatt av föremål som pekar på att människor i Europa också levt en längre tid av sin existens i egalitära, fredliga, matrilinjära samhällen där den Stora Modern vördades tar jag med glädje och tacksamhet emot det materialet.
MG skriver att hon inte valt de vackraste bland de mer än 30 000 funna föremålen, utan de mest representativa. Sen är det naturligtvis en smaksak vad man anser vara vackert. En del av figurerna ger ett klumpigt intryck men många är, enligt min smak, formfulländade i både utförande och dekoration. Att de är kraftfulla är det ingen tvekan om.

Avsnitt 10 handlar om årsguden och det gudomliga barnet. Det finns inte så mycket figurer förbundna med den manliga kraften från denna tidsperiod varför MG:s fokus kom att ligga på gudinnan. Ändå insisterade förlaget, när den ursprungliga utgåvan kom 1974, på att titeln skulle vara “Gods and Goddesses of Old Europe”. Det var först när den nya utgåvan 1982 som de gick med på att låta den få sin nuvarande titel.
The Goddesses and Gods of Old Europe. Myths and Cult Images är ingen bok att sträckläsa utan en bok att ständig återkomma till. Det går mycket bra att läsa en del av ett avsnitt eller bara studera bilderna med sina förklarande texter och på så sätt gradvis inhämta information och kunskap om Gamla Europa och kulten av vår Stora Moder.
© Nauð Vanarot, 2006